Powrót


Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Czarlina (OW Czarlina)


 

§ 1

Osoby przebywające na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej, zwanego w dalszej części Regulaminu Ośrodkiem, zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.

 

§ 2

Sezon w Ośrodku trwa od 15 kwietnia do 31 października. Poza sezonem Ośrodek może być uruchomiony jedynie za pisemną zgodą Kanclerza.

 

§ 3

1.        Wczasowicz przybywający do Ośrodka powinien udać się do recepcji w celu dokonania formalności meldunkowych. Zameldowanie odbywa się na podstawie imiennych skierowań wydanych przez Sekcję Socjalną Działu Spraw Pracowniczych Politechniki Gdańskiej oraz dowodu osobistego.

2.        Osoby przebywające w Ośrodku podlegają obowiązkowi meldowania niezwłocznie po przybyciu do Ośrodka. Przy zameldowaniu pobierana jest opłata klimatyczna w wysokości ustalonej przez Radę Gminy Kościerzyna.

3.        Skierowanie, w którym dokonano samowolnych zmian, jest nieważne. Osoby wymienione w takim skierowaniu nie będą przyjmowane do Ośrodka. Wszelkie zmiany należy przed przyjazdem do Ośrodka uzgodnić z Sekcją Socjalną Działu Spraw Pracowniczych Politechniki Gdańskiej. Sekcja Socjalna wydaje nowe zmienione skierowanie.

4.        Zabrania się przebywania osobom niezameldowanym na terenie Ośrodka po godz. 2200.

 

§ 4

Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 możliwy jest tylko pod opieką osób dorosłych, zgodnie ze skierowaniem.

 

§ 5

1.        Pobyt w Ośrodku rozpoczyna się o godz. 800 pierwszego dnia i kończy się o godz. 2000 ostatniego dnia.

2.        Cisza nocna obowiązuje w godzinach: 2200 - 600.

3.        Brama Ośrodka zamknięta jest w godzinach: 2200- 600.

 § 6

Wczasowicz nie może wynajmować lub przekazywać domku / pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę. W przypadku stwierdzenia faktu pobytu osób nieuprawnionych, osoba posiadająca skierowanie zostanie zobowiązana do pokrycia kosztów pełnopłatnego skierowania za każdą z osób nieuprawnionych.

 

§ 7

1.        Wczasowicz przejmuje pieczę nad domkiem / pokojem i jego wyposażeniem. Za braki w wyposażeniu i uszkodzenia spowodowane przez wczasowicza, zostanie on obciążony kosztami naprawy lub zakupu.

2.        Wczasowicz zobowiązany jest do dbania o należyty stan techniczny i sanitarny zajmowanego przez siebie domku / pokoju oraz innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku.

3.        Wszelkie usterki zauważone od razu po zakwaterowaniu, jak również powstałe w trakcie użytkowania domku / pokoju, powinny być niezwłocznie zgłaszane obsłudze Ośrodka.

4.        Przedmiotów stanowiących wyposażenie: jak koce, poduszki, kołdry itp. nie wolno wynosić poza domki / pokoje.

5.        Zabrania się używania w domkach / pokojach własnych kuchenek i piecyków, a ogrzewanie w przypadku niskich temperatur dopuszczalne jest wyłącznie za pomocą urządzeń stanowiących wyposażenie domku / pokoju.

 

§ 8

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach / pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Wczasowicz ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie domku / pokoju podczas swojej nieobecności, w szczególności za dokładne zamknięcie drzwi i okien.

 

§ 9

Przywożenie do Ośrodka zwierząt, z wyjątkiem § 10, jest zabronione. W przypadku stwierdzenia złamania zakazu wczasowicz zostanie obciążony opłatą w wysokości 200,-zł oraz zobowiązany do niezwłocznego wywiezienia zwierzęcia z Ośrodka. Rezygnacja z kontynuowania wypoczynku z w/w powodu nie uprawnia do ubiegania się o zwrot kosztów za niewykorzystaną część pobytu.

 

§ 10

1.        Dopuszcza się możliwość zabierania do Ośrodka zwierząt na turnus VI (wrześniowy) za dodatkową opłatą.

2.         Psy należy bezwzględnie trzymać na smyczy oraz wyprowadzać na spacer poza teren Ośrodka.

3.        Właściciel zobowiązuje się do sprzątania nieczystości po zwierzęciu.

4.        Zabrania się zabierania na teren Ośrodka zwierząt niebezpiecznych dla otoczenia.

5.        Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje zwierzę oraz przez zwierzę pozostające pod jego opieką.

 

§ 11

Parkowanie samochodów możliwe jest tylko na wyznaczonych miejscach postojowych. Miejsca postojowe nie są strzeżone. Jazda samochodem po terenie Ośrodka jest możliwa tylko w dniu przyjazdu i wyjazdu wczasowiczów.

 

§ 12

1.        Wczasowicz ma prawo do korzystania z wszelkich urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz sprzętu sportowego na zasadach podanych w odrębnych Regulaminach.

2.        Ośrodek prowadzi wynajem sprzętu wodnego oraz kursy żeglarskie (bez egzaminów). Kursy są prowadzone przez instruktorów, a wynajem sprzętu przez bosmanów, którzy posiadają umowy podpisane z Politechniką Gdańską i odpowiadają przed Kierownikiem Ośrodka.

 

§ 13

1.        Na terenie Ośrodka i w okolicy należy zachować czystość i porządek oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów p. poż.

2.        Nie wolno samowolnie rozpalać ogniska na terenie Ośrodka oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Grillowanie dopuszczalne jest tylko w wyznaczonych miejscach.

3.        Nie zezwala się na rozbijanie namiotów na terenie Ośrodka.

 

§ 14

1.        Na terenie Ośrodka, w portierni, znajduje się apteczka pierwszej pomocy.

2.        Personel Ośrodka służy wszelką pomocą wczasowiczom. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania Ośrodka należy przekazywać Kierownikowi Ośrodka.

3.        Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu mogą zostać zobowiązane przez Kierownika Ośrodka do niezwłocznego opuszczenia Ośrodka.

4.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Kierownik Ośrodka.


Powrót